محمدرضا فروتن

به بهانه مرگ کیومرث پوراحمد

مدیر
بکُش ولی تحقیر نکن…  نیچه می‌گفت: «هنر اگر نبود، واقعیت ما را خفه می‌کرد»؛ اما گاهی انگار واقعیت به‌قدری خفقان‌آور است که از دست هنر...