مانستر

نگاهی به نمایش «مانستر» نوشته و کار کوروش شاهونه

مدیر
روایت سرکوب مازیار نیستانی اگرچه منتقدان نمایش «مانستر» را جدال جنون و عقل خوانده‌اند، اما می‌شود در نظر آن‌ها چون‌وچرا بسیار کرد. در نظرگاه این...