اریكا فیشر لیشته

نگاهی به نمایش «بودن» به کارگردانی عاطفه تهرانی

مدیر
بدن پدیدارشناسانهِ «بودن» نمایش جدید عاطفه تهرانی اخیراً در عمارت ‌نوفل‌لوشاتو به روی صحنه رفته است. اریکا فیشر لیشته در کتاب خود «پرفرماتیویته» ویژگی انکارناپذیرِ...