آرتیبیشن

دو نگاه به مجموعۀ «زمین» اثر جواد علی‌محمدی اردکانی

مدیر
دریچه‌هایی گشوده به زمین یادآوری «زمین» در قاب‌هایِ چشم‌اندازی مجموعه‌ای به همین نام، دعوت به نگریستن  است؛ نگریستنی از دور، اما نزدیک، به همه‌ی عناصری...