اصغر پیران

نگاهی به نمایش «سندروم روسمر» کار داوود زارع

مدیر
یک سندروم همگانی هنریک ایبسن روایتگر انسان بحران‌زده بورژوازی قرن نوزدهم اروپاست. حتی فرودستان و کارگران، به میانجی نسبتی که با شیوه تولید بورژوایی برقرار...