آسیب‌شناسی خانواده‌ها

عوارض تحمیل وظایف والدین به فرزندان در غیاب آن‌ها

حمیده وطنی
سی سال پیش زمانی که والدینم از هم جدا شدند از بین ما پنج بچه، کوچک‌ترین فرد خانه که هنوز وارد دانشگاه نشده بود برادرم...