نقطه‌ی گریز

نقطه‌ی گریز (حمیدرضا پژ‌مان)

مدیر
نمایشگاه گروهی ۱۶ اردیبهشت تا ۷ مرداد ۱۴۰۱ آثار گردآوری‌شده در هر مجموعه اگرچه نماینده‌ی سلیقه و انتخاب مجموعه‌دار آن‌ها هستند، درعین‌حال بازتابی‌اند از آنچه...