بلابالاش

نقد بازیگری در سینما

مدیر
بررسی نقش بازیگر درروند خلق یک فیلم داستان ازاینجا آغاز شد که رضا کیانیان در مقاله‌ای نوشت «منتقدان ما بازیگری را نقد نمی‌کنند و به...