ادبیات نمایشی

به بهانه زادروز بهرام بیضایی

مدیر
زنان آرمان‌خواه‌ در آثار بهرام بیضایی بهرام بیضایی فیلم‌سازی مؤلف است؛ نه ازآن‌رو که خود به‌تنهایی آثار نمایشی‌اش ـ اعم از نمایشنامه‌ یا فیلم‌نامه‌ ـ...