آوت سایدر آرت

هشتمین نمایشگاه سالانه «آوت سایدر آرت»

نیره مبینی‌پور
هنرمندان خود آموخته قبل از پرداختن به این نمایشگاه، ضروری است تعریف کوتاهی از هنر آوت سایدر آرت (outsider Art) داشته باشیم و این که...