مشاهده‌گر

مشاهده‌گر

نمایشگاه گروهی

۲۸ اسفند تا ۲۸ فروردین ۱۴۰۱

هیچ‌چیز وجود ندارد تا زمانی و مگر آنکه نگریسته شود. هنرمند با مشاهده‌ی یک‌چیز باعث موجودیت آن می‌شود و همین امید را به دیگر مردمان دارد که آن‌ها نیز با مشاهده‌ی آن باعث موجودیتش شوند.

 ویلیام اس. باروز

گالری باوان نمایشگاه گروهی آنلاین «مشاهده‌گر» را با آثاری از سمانه ابری، مریم امیر واقفی، پونه اوشیدری، هدا بلوطی، پرهام قلمدار، آهو حامدی، کیمن مه‌آبادی و امید مهدی‌زاده را برگزار می‌کند.

گالری باوان

بازدید آنلاین: مشاهده بفرمایید!

لاله

آیتم های مشابه

این آشغال نیست

مدیر

+۲۵ نقاشی و ۳ مجسمه

مدیر

شاید این من بودم…

مدیر