یاسوجیرو ازو

نگاهی به فیلم «روزهای عالی» ساخته ویم وندرس

مدیر
در جست‌وجوی زیبایی «روزهای عالی»، آخرین فیلم سینماگر کهنه‌کار آلمانی، ویم وندرس، ادای دینی دل‌چسب به استاد ژاپنی یاسوجیرو ازو است با داستانی به‌سادگی و...