اریک امانوئل اشمیت

نگاهی به نمایش «فردریک» کار حمیدرضا نعیمی

مدیر
کالای فرهنگی ارزشمند نمایش «فردریک» نوشته اریک امانوئل اشمیت به کارگردانی حمیدرضا نعیمی داستان بازیگر شهیر تئاتر دوران رمانتیک فرانسه یعنی فردریک لومتر را روایت...