احمد مرشدلو

انسان پادشکننده

مدیر
انسان پادشکننده، نمایشگاه گروهی ۱۳ مرداد تا ۱ شهریور ۱۴۰۲ دیدن محض کاری هنرمندانه است. آنچه می‌تواند پیش‌زمینه‌ی آگاهی باشد، این دیدن و ادراک کردن،...