آواز عاشقانه دختر دیوانه

نگاهی به نمایش «آواز عاشقانه دختر دیوانه»

مدیر
تئاتر بدنه گویی آن شکلی از اشرافیت که در رمان «ریش آبی» املی نوتوم بازنمایی می‌شود، نفسش به شماره افتاده و روزگارش به پایان محتوم...