نرم خبر

خبر نرم‌ و خبر سخت‌

مدیر
آرایه‌های ادبی و روزنامه‌نگاری ما، در محیط‌ روزنامه‌نگاری ایران‌ باید به‌ بحث‌های‌ اساسی‌تری‌ توجه‌ کنیم‌ که‌ بدیهی‌ترین‌ این‌ بحث‌ها، بازیافت‌ اصالت‌ حرفه‌ روزنامه‌نگاری است‌؛ یعنی‌...