ایسه میاكه

بازنمایی میراث ژاپنی در نمایشگاه لباس ایسه میاکه

مدیر
ایسه میاکه در عرصه طراحی لباس با نگاهی نو  به میراث  گذشتگان و ترکیب آن با هنر غربی نامی شناخته‌شده است. از کوچه‌های تنگ و...