لوسیل بال

نیکول کیدمن: از آن آدم‌هایی نیستم که بنشینم و یکی بگوید تاریخ مصرفت گذشته!

حمیده وطنی
«هرگز نشده جایی بنشینم و یکی بگوید تاریخ مصرفت گذشته، اما گاهی شده که دست رد به سینه‌ام زده‌اند و دری را به رویم بسته‌اند.»...