اعترافات یک نقاب

نگاهی به زندگی و آثار یوکیو میشیما

مدیر
کلمات مقدم برهر چیزی است در بالکنی ایستاده، انگار روی صحنه نمایش است. چهره‌ای معصوم و کوچک بر ارتشی که آن پایین جمع شده‌اند نمایان...