مهرداد كوروش‌نیا

نگاهی به نمایش «زیگموند» نوشته و کار مهرداد کوروش‌نیا

مدیر
زیگموند؛ یادآوری خاطرات تلخ! نمایش «زیگموند» به نویسندگی و کارگردانی «مهرداد کوروش‌نیا» با انتخاب سبک اجرایی سورئال، خودخواسته وارد فضای ذهنی و ناخودآگاه درون‌مایه‌اش شده...