منفی گرایی

نقد مثبت‌اندیشی سمی از نگاه ویتنی گودمن

مدیر
چرا نباید به روی دردهایمان لبخند بزنیم؟ حال خوب، انرژی مثبت، خوش‌بینی و پرهیز از منفی گرایی، ویژگی‌های آدم‌های مثبت، قوی و موفق در جامعه...