سلامت روانی‌

چگونه می‌توان با اضطراب ناشی از خبرهای منفی و ناگوار مقابله کرد؟

مدیر
ما باید در رها کردن خودمان در احساس غم تعادلی ایجاد کنیم، نه اینکه آن احساس را به‌طور کامل پس بزنیم. متأسفانه در دورانی به...