تولید محتوا باهوش مصنوعی

چالش‌های هوش مصنوعی و خبرنگاری

مدیر
ما انسان‌ها هنوز بر هوش مصنوعی، برتری داریم طی برگزاری نشست مدیا پارتی در شیکاگو، کنفرانسی که برای بررسی چالش‌های هوش مصنوعی و خبرنگاری برگزارشده...