کیم کی دوک

«بهار، تابستان، پاییز، زمستان و بهار» به روایت اسلاوی ژیژک

مدیر
آیا جست‌وجوی نیکی راهی است به‌سوی شر؟ «بهار، تابستان، پاییز، زمستان و بهار» اثر «کیم کی دوک» با حضور راهبی خردمند و شاگرد او که...