ژوفین پی بادی

جبران خلیل جبران، شاعر انقلابی

مدیر
جبران خلیل جبران: زندگی به عقب بازنمی‌گردد… راه عشق سخت است و دشوار هنگامی‌که عشق تو را به اشارتی فرامی‌خواند رهرو عشق باش عاشق شو...