پیکره

گریزی به جهان هنری علیرضا میرزارضایی به بهانه نمایشگاه جدیدش

مدیر
پیکره‌های معلق علیرضا میرزارضایی هنرمندی است که اگرچه قبل از ورود به هرکدام از نمایشگاه‌هایش تا حدی می‌دانید قرار است با چه نوع آثاری مواجه...

یادداشتی درباره نمایشگاه «میزانسن» شهرزاد قاضی‌زاده

مدیر
توصیف رابطه میان پیکره‌ها پیش از هر چیز، حتی پیش از مواجهه با ترکیب‌بندی، حالت پیکره‌ها یا نقاب‌هایی که بر چهره بعضی از این پیکره‌ها...