پیکره‌های دوبعدی

گریزی به جهان هنری علیرضا میرزارضایی به بهانه نمایشگاه جدیدش

مدیر
پیکره‌های معلق علیرضا میرزارضایی هنرمندی است که اگرچه قبل از ورود به هرکدام از نمایشگاه‌هایش تا حدی می‌دانید قرار است با چه نوع آثاری مواجه...