هاوارد هاکز

جاودانه‌های سینما: لورن باکال

مدیر
ستاره‌ای متولد می‌شود! لورن باکال با نام اصلی بتی جوان پریسکی در خانواده‌ای از طبقه متوسط در نیویورک به دنیا آمد ابتدا آموزش باله دید...