نوایی نوایی

عثمان محمدپرست، استاد برجسته دوتار و موسیقی مقامی خراسان درگذشت

مدیر
نام استاد عثمان محمدپرست به عنوان گنجینه زنده بشری در زمینه موسیقی مقامی در میراث فرهنگی کشور طی سنوات گذشته به ثبت رسیده است. عثمان...