نقشینه

بازخوانی دائی جان ناپلئون اثر ایرج‌ پزشکزاد

مدیر
داستان زوال یک دوره «دائی جان‌ ناپلئون»‌ (چاپ نخست در ۱۳۴۹ در مجله‌ی فردوسی و به‌صورت کتاب در ۱۳۵۱) رمان کمیک «ایرج‌ پزشکزاد» (ا. پ. آشنا)، در بین...