نئورالیزم

سهم سینمای ایران در جشنواره‌های جهانی

ناصر سهرابی
سینمای ایران و رقابتی نابرابر در هیچ دوره‌ای از جشنواره کن، مانند این دوره، سینمای ایران این قدر موردتوجه قرار نگرفته و منتقدان ایرانی و...