مجید رحمتی

نگاهی به نمایش «ط…» کار مجید رحمتی

مدیر
نمایش «ط…» و زنده نگه‌داشتن تئاتر ملّی دکتر مسعود نقره‌کار نویسنده و پژوهشگر در مقدمه کتاب «زنگی‌های گود قدرت»، جاهل‌ها و لات‌ها را گروه اجتماعی...

نگاهی به نمایش «معرکه در معرکه» کار سیاوش طهمورث

مدیر
واکاوی جهان گمشده پهلوانان نمایش «معرکه در معرکه»، پس از اجرا در دهه ۷۰ و باگذشت نزدیک به ۳۰ سال، دوباره با کارگردانی سیاوش طهمورث...