سر یک زن رعیت

کشف سلف پرتره پنهان ونسان ونگوگ با اشعه ایکس

مدیر
یک خودنگاره (سلف پرتره) ناشناخته از ونسان ونگوگ، نقاش مشهور هلندی، پشت یکی از آثار او در نگارخانه ملی اسکاتلند در ادینبورگ کشف‌شده است. نگارخانه...