سرگذشت مردی که در هنگامه تولد هر دو دستش پر از خون بود

نگاهی به نمایش «هاری یا سرگذشت مردی که در هنگامه تولد هر دو دستش پر از خون بود»

مدیر
جغرافیایی مکر، جنایت و دروغ بار دیگر افشین زمانی تلاش کرده مناسبات قدرت را در یک اندرونی شاهی به نمایش درآورد. باآنکه به‌ لحاظ تاریخی،...