سایکوتراپی

نقد نمایش «مالیخولیا» کار سعید حشمتی

مدیر
برشی عمیق از زندگی  نمایش «مالیخولیا»، در چند اپیزود طراحی‌شده به‌ظاهر فضای ساده و همه‌فهمی دارد. در هر بخش یک، زوج وارد صحنه می‌شوند و...