سال ۲۰۲۴

پیشگویی‌هایی نوستراداموس برای سال ۲۰۲۴

مدیر
جنگ‌های بیشتر و قحطی نوستراداموس، منجم فرانسوی قرن شانزدهم، چند پیشگویی نگران‌کننده هم برای سال ۲۰۲۴ دارد. به گزارش نیویورک پست، در کتاب «پیشگویی‌ها» که در...