حریصا

حریصا، شمال بیروت ۱۳۸۹

حسین تقی پور
می‌گفتند خیلی‌ها که نذرونیاز دارند به حالت سینه‌خیز تمام صد و چهار پله مارپیچ رو طی می‌کنند تا به آخرین مکان تقرب و نزدیکی مجسمه...