تالار محراب

نقد نمایش «پایان بردگی سردار» کار حسینعلی بینوایی

مدیر
یک نمایش حماسی و پرشور نمایش «پایان بردگی سردار» از دهم بهمن امسال در تالار محراب تهران سالن استاد جمیله شیخی روی صحنه رفت. نویسنده...