تئودور آدورنو

درباره تئودور آدورنو و ریشه‌های سبک او

مدیر
خانه‌ای در کار نیست؛ نه برای برگشتن، نه برای فرار از آن   جنگل د‌‌ل‌فریبانه تاریک بود و ژرف اما پیمان به رفتن بسته بودم...