تئاتر بوطیقا

پرفورمنس در تئاتر به روایت پروفسور احمد کامیابی مسک

مدیر
پرفورمنس تئاتر نیست، بلکه نوعی نمایش است «پرفورمنس» می‌تواند نوع یا گونه‌ای از نمایش باشد؛ برای آن‌که تئاتر صرفاً به نمایشی گفته می‌شود که بر...