تئاتر ایران

نگاهی به نمایش «معرکه در معرکه» کار سیاوش طهمورث

مدیر
واکاوی جهان گمشده پهلوانان نمایش «معرکه در معرکه»، پس از اجرا در دهه ۷۰ و باگذشت نزدیک به ۳۰ سال، دوباره با کارگردانی سیاوش طهمورث...