اندیشه سهروردی

تهی و سرشار

مدیر
محسن کرمی – نمایشگاه فردی ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ تا ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ «تهی و سرشار» عنوان هشتمین نمایشگاه انفرادی محسن کرمی است که از جمعه...